Světové dny mládeže Panama 2019

Registrace

Zde se zaregistruješ na akci.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ("Zákon"), tímto dobrovolně uděluji organizátorům, tj. subjektům Církve římskokatolické - Sekci pro mládež, České biskupské konferenci, Diecézním centrům mládeže a Asociaci křesťanských spolků mládeže, z.s. ("organizátoři") a jejím členům, coby správcům osobních údajů, svůj souhlas ("Souhlas") se zpracováním osobních a citlivých údajů v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, mobil, e-mail, číslo dokladu totožnosti, zdravotní omezení, podobizna ("Osobní údaje"), a to včetně zpracování třetí osobou - zpracovatelem (např. spol. zajištující organizační podporu akcí) z pověření organizátorů. Souhlas je udělován za účelem: vedení databáze účastníků organizátory, zveřejnění podobizny v jakémkoliv druhu medií (například prostřednictvím tisku rozhlasu, audiovizuálních médií včetně internetu, propagačních materiálů organizátorů), veřejné prezentace organizátorů a jejich činností. Souhlas je udělován na 10 let od poskytnutí souhlasu. Jsem si vědom svých práv na přístup, opravu, na informaci a vysvětlení ke zpracovávaným osobním údajům dle Zákona, jakož i práva souhlas kdykoliv odvolat. Svá práva mohu uplatnit na kontaktních údajích organizátorů.

Tímto organizátorům uděluji též svolení k užití své podobizny (fotografie), a dále k užití dalších vyobrazení, zvukových audiovizuálních a obrazových nahrávek pořízených organizátory, či třetími osobami se souhlasem organizátorů, v souvislosti s jejich činnostmi dle §84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to prostředky a pro účely, jak jsou stanoveny v souhlasu se zpracováním osobních údajů výše. Toto svolení se uděluje bezplatně k užití vyobrazení jak pro interní, tak externí formy komunikace organizátorů, offline i online, a to až do odvolání souhlasu. Organizátoři mají povinnost při užití vyobrazení šetřit má osobní práva.
V rámci této registrace chci také automaticky založit i uživatelský účet na signály.cz. Informace o nově založeném účtu spolu s pokyny k jeho aktivaci budou zaslány na vyplněnou e-mailovou adresu.

Kopie přihlášky bude automaticky odeslána na Tvůj e-mail. V případě potřeby bude na tuto adresu odeslán i e-mail s odkazem k ověření zadané emailové adresy.