Světový den mládeže vyvrcholil víkendem - sobotní večerní vigilií a nedělní ranní mši svatou. V dopoledních hodinách soboty prožili poutníci poslední mši svatou na místech, kde jednotlivé delegace trávily hlavní část programu setkání. Hlavním celebrantem společné česko-slovenské bohoslužby byl ředitel Sekce pro mládež při ČBK otec Kamil Strak. V závěru proběhlo poděkování místnímu knězi, jáhnovi, dobrovolníkům i přítomným zástupcům Sekce pro mládež obou národů.

    Následoval přesun na místo hlavního programu, prostranství sv. Jana Pavla II. Cestou si poutníci vyzvedli jídlo na oba dny. Postupně se rozmístily do sektorů a rozložili si karimatky, někteří i stany. V průběhu času se rozjel i program na pódiu. Byla modlitba, koncerty, taneční představení i svědectví. S blížícím se večerem se zhruma sedmiset tisícový dav rozjásal, to když se na velkoblošných obrazovkách objevily záběry s blížícím se Svatým Otcem. 

   Ten na místo dorazil se soumrakem, projel v papamobilu okolo všech sektorů a začala se společná modlitba. Po několika písních promluvil současný pontifik k přítomným mladým křesťanům a svoji řeč zakončil výzvou: "Za chvíli se setkáme s živým Ježíšem v eucharistické adoraci. Zajisté toho máte mnoho, co Mu povíte: o různých situacích svého života, o svých rodinách, o svých zemích. Až před Ním stanete, tváří v tvář, nemějte strach otevřít mu svoje srdce, aby obnovil oheň Svojí lásky, pobídl vás k přijímání života s celou jeho křehkostí a nepatrností, ale také s celou jeho velikostí a krásou. Kéž vám pomůže objevit krásu toho, že žijete. Němejte strach Mu říci, že i vy si přejete podílet se na příběhu Jeho lásky ve světě a že jste učiněni pro „víc“! Přátelé, prosím vás také, abyste se tváří v tvář Ježíši, modlili za mne, abych také já neměl strach obejmout život, střežil kořeny a řekl spolu s Marii: "Ať se mi stane podle tvého slova!“

 Následně se vystavila k adoraci Nejsvětější svátost, dav ztichnul a spolu s papežem Františkem kontemploval svátostného Krista. V jejím závěru Svatý Otec přítomným svátostně požehnal. Následoval ještě zpěv křesťanských písní, koncert a za modlitby růžence se celé prostranství ponořilo do spánku.

   Ještě za tmy, v 6 hodin ráno, poutníky překvapil velmi hlasitý budíček, kdy moderátoři programu příjemnými hlasy poutníky probudily a co se nepodařilo jim, dokonala hudební a taneční produkce. Postupně se tak přítomní probrali z osidel spánku do nedělního dne. Záhy se uzavřely sektory, neboť se opět blížil Svatý Otec, aby společně s poutníky oslavil mši svatou vysílající je zpět do domovů. V promluvě uvedl mimo jiné: "Bratři, Pán a Jeho poslání není v našem životě nějakým „mezitím“, něčím přechodným, nýbrž naším životem! Po všechny tyto dny nás zvláštním způsobem provázelo jako hudební pozadí Mariino fiat. Ona nejen uvěřila v Boha a v uskutečnitelnost Jeho příslibů, uvěřila Bohu a měla odvahu přisvědčit účasti na tomto Pánovu teď. Pocítila, že má poslání, zamilovala se, a to rozhodlo o všem. Pán jako v nazaretské synagoze - mezi námi, našimi přáteli a známými - znovu povstává a promlouvá k nám: »Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli“« (Lk 4,20-21). Chcete žít konkrétnost Jeho lásky? Vaše „ano“ ať je vstupní branou, aby Duch svatý dal světu a církvi nové Letnice."

   V samém závěru mše svaté bylo jako tradičně prozrazeno místo konání příštího Světového dne, kterým bude v roce 2022 Lisabon.

   Se závěrečným požehnáním tak byl ukončen Světový den mládeže, zaměřený na Matku Boží a její slova, zaznamenaná v 1. kapitole Lukášova evangelia - "Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle Tvého slova."

 

br. Bruno Maria OSB