Čtvrtek 18. ledna byl pro poutníky ubytované ve farnosti Pražského Jezulátka v Buena Vista, tedy i pro Čechy, dnem misií. Ráno byli poutníci rozděleni do skupin po 4-5 ti a každá z nich získala za průvodce jednoho z místních dobrovolníků. Otec Ramon všechny uklidnil sdělením, že zdejší lidé jsou na daný způsob misie zvyklí, pouze dnes že budou obohaceni o cizokrajné misionáře. 

   Samotná misie spočívala v tom, že po té, co všichni přejeli autobusy do nedaleké obce Sardinia, kde dostali požehnání a místní přivítali mladé misionáře tancem a zpěvem, rozešly se jednotlivé skupiny se svými průvodci do určených lokalit. Zde každá z nich postupně navštívila cca 7-10 domů. V každém dobrovolníci s domácími vyplnily krátký dotazník. Otázky byly cílené na jejich víru, její prožívání, příp. zdali vnímají, že každoměsiční misie nese nějaké ovoce v jejich životě. Reflektoval se rovněž jejich svátostný a modlitební život. Následně jim dobrovolník přečetl z Lukášova evangelia text o marnotratném synu a krátce podal výklad daného Božího slova. Poutnící předali domácím upomínkové předměty- medailku Panny Marie, obrázek Pražského Jezulátka s modlitbou ve španělštině a růženec. Před odchodem se ještě za modlitby Otčenáš, Zdrávas Maria a Sláva Otci dům požehnal svěcenou vodou. K jedné ze skupin se přidal i otec biskup Pavel Posád, což bylo nemalým povzbuzením jak pro navštívené, tak pro skupinku misionářů.

   Jedním z úkolů, které skupina měla, bylo rovněž domácí přizvat ke společnému stolu, podvečerní adoraci a mši svaté. A věru, při oněch bohoslužbách byl tamní kostel sv. Josefa zaplněn do posledního místa. Otec biskup slavil mši svatou česky, promluva, v níž přítomné povzbudil na základě slyšeného Božího slova k větší otevřenosti srdce vůči Bohu, byla překládána do španělštiny. Místní jako projev vděčnosti obdarovali otce biskupa sochou patrona své farnosti, sv. Josefa, za což byl velmi rád a na přímluvu tohoto světce všem přítomným požehnal.

Závěrem lze říct, že misie byla darem pro obě strany. Domácí měli možnost se seznámit s mladými katolíky z daleké České republiky a oni zase mohli trochu nahlédnout do jejich života víry a někde i spatřit bživot v opravdové chudobě a velmi stístěných podmínkách. Jak již bylo řečeno, velkou radostí byla místním přítomnost biskupa nejen na mši svaté, ale i při samotných návštěvách.

br. Bruno Maria OSB